Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Min Assistans i Sverige AB, 556910-2840. Sveavägen 2 A 702 14  Örebro  är personuppgiftsansvarig. Min Assistans är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra kunder och anställda. Det omfattar också uppgifter om kontakter mellan våra kunder samt anställda och Min Assistans (exempelvis frågor och klagomål som rör verksamheten). Vi strävar alltid efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt för de aktuella ändamålen, och försöker även använda oss av de minst integritetskänsliga uppgifterna vid dessa tillfällen. Vi hanterar också personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal om personlig assistans. Vi kan dessutom behöva använda personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag samt utföra enkätundersökningar.

 

Användning av information

Följande uppgifter kan vi behöva använda oss av i verksamheten:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Bankuppgifter
 • Anställningsrelaterade uppgifter

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dem. Det sker genom att vi låter dig (eller i förekommande fall din företrädare) skriva under en fullmakt samt avtal om personlig assistans eftersom behandlingen i de fallen baserar sig på uttryckligt samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du gör direkt tillgängliga för oss
 • Uppgifter som vi inhämtar från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss etc. För att kunna erbjuda möjlighet till arbetsintervju eller arbete, kommer insänt CV med personuppgifter att överföras till den brukare som ansökan avser.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag exempelvis enligt LSS och SFB. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (lönesystem, administrationsprogram).
 • Tredje man till vilken du önskar att vi ska vidarebefordra dina uppgifter. Exempelvis vid avslag på ansökan om assistansersättning för att kunna ansöka om personlig assistans enligt LSS hos kommunen.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. Under dessa omständigheter kommer vi endast att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen.

Gallring

Personuppgifter gallrar vi löpande. Om t ex en gjord ansökan inte leder till anställning raderas uppgifterna efter att anställningsförfarandet har avslutats. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra Min Assistans arkiveringsskyldigheter enligt lag.

 

Information och rättelse

Den registrerade har rättigheter i förhållande till lämnade personuppgifter. Denne har rätt till utlämning, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor som rör dessa rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner som vi följer för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Behandling rörande personuppgifter som gäller hälsa behandlas dessutom endast med stöd i lag.

Call Now Button

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.