Vad säger lagen?

LSS är en rättighetslag vilket innebär att om man uppfyller vissa kriterier har man rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller försäkringskassan som gör bedömningen av dina behov. Du få inte ha fyllt 65 år när du ansöker om personlig assistans

Vad är personlig assistans

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994. Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.
För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.
Syftet är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.
Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.
Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, kommunen finansierar dock alltid de 20 första timmarna.

Vem har rätt till Personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.
Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov.
Du måste tillhöra en av tre så kallade personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Du måste också behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

Personlig hygien. Om du behöver hjälp att duscha eller gå på toaletten. I så fall hur ofta och hur länge.

Måltider. Matning är ett grundläggande behov.

Att klä av och på sig. Om du behöver handgriplig hjälp för att få på dig kläderna. Hur lång tid tar det?

Kommunikation. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Det kan vara till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.
Om du har fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter eller att sköta ett arbete. Är du en aktiv person kan du alltså få fler timmar för dina övriga behov än för dina grundläggande behov. Du ansöker om detta samtidigt som du ansöker för dina grundläggande behov
Du kan ansöka om få assistans fram till din 65-årsdag. Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år, däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.