Kort om oss

Vi är en effektiv assistansanordnare som utför vårt arbete med flexibla och kundanpassade lösningar som ger våra kunder stort inflytande.

Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få stöd, råd och hjälp. Din integritet och ditt självbestämmande ska respekteras.

Vi strävar att utvecklas tillsammans med vår personal för att uppnå god kvalité för våra kunder.

Vi är medlemmar i Vårdföretagarna som har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Du äger assistansen! Du är kärnan i verksamheten. Du har rätt att kalla det Min Assistans.

Värdegrund

Vår grundsyn är att varje människa är värdefull. Vi på Min assistans tycker att alla människor är olika, att alla är unika och därför bör vi individanpassa vårt förhållningssätt. Det finns dock stöttepelare som gäller i alla möten med andra, nämligen att ALLA ska mötas med respekt och värdighet.

Att arbeta på Min Assistans

Du skall stödja våra kunder till en väl fungerande vardag, och din arbetsplats är där din kund befinner sig i sin aktivitet. Det är ett stimulerande och omväxlande arbete.

Flexibilitet, respekt och lyhördhet är nyckeln för att kunna arbeta som assistent.

Du får bra anställningsvillkor, bra lön och alla våra anställda är försäkrade hos Fora försäkringar.

Vi är medlemmar i Vårdföretagarna som har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Friskvårdsförmåner erbjuds till assistenter samt de utbildningar du behöver för att klara ditt uppdrag.

Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig / Kundansvarig
Milad Isa
Telefon: 0730 320 290

 

Enhetschef / Kundansvarig
Margaretha Edvinsson
Telefon: 0730 832 050

Löneadministratör
Annika  Eklund
Telefon: 019 10 12 30

 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Min Assistans i Sverige AB, 556910-2840. Sveavägen 2 A 702 14  Örebro  är personuppgiftsansvarig. Min Assistans är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra kunder och anställda. Det omfattar också uppgifter om kontakter mellan våra kunder samt anställda och Min Assistans (exempelvis frågor och klagomål som rör verksamheten). Vi strävar alltid efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt för de aktuella ändamålen, och försöker även använda oss av de minst integritetskänsliga uppgifterna vid dessa tillfällen. Vi hanterar också personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal om personlig assistans. Vi kan dessutom behöva använda personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag samt utföra enkätundersökningar.

 

Användning av information

Följande uppgifter kan vi behöva använda oss av i verksamheten:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Födelsedatum
• Bankuppgifter
• Anställningsrelaterade uppgifter

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dem. Det sker genom att vi låter dig (eller i förekommande fall din företrädare) skriva under en fullmakt samt avtal om personlig assistans eftersom behandlingen i de fallen baserar sig på uttryckligt samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du gör direkt tillgängliga för oss
    • Uppgifter som vi inhämtar från offentliga register
    • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss etc. För att kunna erbjuda möjlighet till arbetsintervju eller arbete, kommer insänt CV med personuppgifter att överföras till den brukare som ansökan avser.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag exempelvis enligt LSS och SFB. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

  • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (lönesystem, administrationsprogram).
  • Tredje man till vilken du önskar att vi ska vidarebefordra dina uppgifter. Exempelvis vid avslag på ansökan om assistansersättning för att kunna ansöka om personlig assistans enligt LSS hos kommunen.
  • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. Under dessa omständigheter kommer vi endast att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen.

 

Gallring

Personuppgifter gallrar vi löpande. Om t ex en gjord ansökan inte leder till anställning raderas uppgifterna efter att anställningsförfarandet har avslutats. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra Min Assistans arkiveringsskyldigheter enligt lag.

 

Information och rättelse

Den registrerade har rättigheter i förhållande till lämnade personuppgifter. Denne har rätt till utlämning, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor som rör dessa rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner som vi följer för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert
sätt. Endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Behandling rörande personuppgifter som gäller hälsa behandlas dessutom endast med stöd i lag.